Annuleringsbeleid

Annulering en wijziging 

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail of post) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

 • Bij annulering > 30 kalenderdagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd.

 • Bij annulering 10 - 14 kalenderdagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.

 • Bij annulering vanaf 9 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd

 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele looptijd van de reservering. Indien huurder het gebruik van de accommodatie (wegens omstandigheden) eerder beëindigt dan de overeengekomen data heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de kosten, tenzij anders overeengekomen.

 • Huurder kan een reservering alleen overdragen aan een andere persoon indien dit schriftelijk is overeengekomen met Nordhus Cabin en na het toesturen van de benodigde gegevens van een nieuwe huurder.

 • Ook voor aanvullende gasten geldt dat in (schriftelijk) overleg kan worden gewijzigd. Wanneer Nordhus Cabin de annulering wil weigeren of aanvullende voorwaarden wil stellen, bijvoorbeeld omdat het een afwijkende reservering betreft zonder recreatief karakter, dan behoudt Nordhus Cabin zich hier te allen tijde en zonder opgaaf van reden het recht toe.

 • Nordhus Cabin is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nordhus Cabin

Juni 2021

 

Definities

 1. Nordhus Cabin, gevestigd te Amersfoort, KVK-nummer 76862666 onderdeel van A new zero, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Nordhus en/of vakantiewoning en/of cabin.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder. Onder het begrip “huurder” wordt verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

 3. Overige gebruiker(s) die (al dan niet samen met de huurder) in de vakantiewoning verblijven worden aangeduid als “gasten”.

 4. Huurder is verantwoordelijk voor de gedragingen van de overige gasten. Er wordt geen onderscheid gemaakt in algemene voorwaarden of aansprakelijkheid tussen huurder en gasten. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten van Nordhus Cabin. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die wordt toegedaan door gasten. 

 5. De overeenkomst wordt aangeduid als de opdracht op grond waarvan Nordhus tegen betaling een vakantiewoning beschikbaar stelt aan de huurder (en gasten), waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 6. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat Nordhus of een derde partij die de vakantiewoning Nordhus cabin aanbiedt een reserverings- of verblijfsbevestiging heeft verzonden.

 7. Er is sprake van een reservering wanneer de huurder en/of gasten een reserveringsbevestiging hebben ontvangen.


Toepassing

 • De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  Nordhus cabin (vakantiewoning) staande en gelegen aan de Vogelzangveldweg 23 – kavel 107, 8094 PH Hattemerbroek

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden van derden.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning van Nordhus Cabin waarop Nordhus de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk en aantoonbaar overeengekomen.

 • De laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden is van toepassing

 • Indien (een enkele of meerdere) bepaling(en) in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 • Nordhus Cabin heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hierbij zal de nieuwste versie altijd ter inzage zijn voor de huurder.

 
Artikel 1 - Reserveringen

 1. Reserveringen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer de person(en) 18 jaar of ouder zijn.

 2. Nordhus cabin behoudt zich het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, een reservering te weigeren.

 3. Bij het maken van een reservering worden altijd de algemene huurvoorwaarden en huisregels toegezonden. Bij het maken van een reservering gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden, huurvoorwaarden en huisregels.

 4. De huurder kan deze documenten op juistheid controleren en wordt verzocht eventuele onjuistheden onmiddellijk schriftelijk mede te delen.

 5. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 6. Wanneer u binnen 10 dagen na het reserveren geen ontvangstbevestiging of reserveringsbevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij om direct contact op te nemen. Indien dit niet binnen 10 dagen schriftelijk vermeld wordt kan de huurder geen beroep meer doen op de reservering.

 7. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet zonder schriftelijke toestemming vooraf door Nordhus Cabin met derden worden gedeeld.

 8. Huurder vrijwaart Nordhus Cabin voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 9. Stelt huurder niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en komt de reservering hierdoor in gevaar, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van huurder.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Nordhus Cabin kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige reserveringen

 3. De huurder kan geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen van de vakantiewoning en/of omgeving. Nordhus Cabin probeert een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de vakantiewoning in de afbeeldingen neer te zetten, maar is gerechtigd om de inrichting of omgeving aan te passen zonder schriftelijke mededeling of opgaaf van redenen. De afbeeldingen moeten een realistisch beeld geven van de vakantiewoning, maar hoeven niet identiek te zijn aan de huidige situatie.

 
Artikel 3 – Betalingen en tarieven

 1. De door Nordhus gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. In het aanbod staat de prijs per nacht vermenigvuldigd met het aantal nachten en bijbehorende schoonmaakkosten, lakenpakket (optioneel) en toeristenbelasting vermeld.

 2. Door het plaatsen van een reservering en het ontvangen van een reserveringsbevestiging ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige reservering.

 3. De reservering is pas definitief na volledige betaling.

 4. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

  1. Betalingen dienen volledig te zijn voldaan voor het verblijf plaatsvindt;

  2. U dient van het factuurbedrag 100% van de huursom alsmede de gehele borgsom uiterlijk 3 dagen voor verblijf aan ons over te maken.

  3. Indien het verblijf binnen 3 dagen plaatsvindt dient de volledige factuur voorafgaand aan de reserveringsdatum te zijn voldaan.

 5. dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL04 TRIO 0788 9629 49 t.n.v. A New Zero onder vermelding van de bestelbevestiging. Bij het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

 6. Indien Nordhus Cabin en huurder zijn overeengekomen om de huurder en/of andere gasten te vervangen dan blijft huurder hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde bedrag, eventuele schade en annuleringskosten.

 7. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een reservering/factuur, is de huurder van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.

 9. De extra opties die niet bij de reservering zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod of de bestelbevestiging kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen.

 10. Van eventuele kortingen of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.

 11. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.

 12. Nordhus Cabin is niet verantwoordelijk voor kortingen en/of aanbiedingen op platformen van derden.

 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen van Nordhus Cabin op de huurder onmiddellijk opeisbaar.

 
Artikel 3 - Borgsom

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 150,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.

 2. De borgsom dient samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan als gehele betaling van de reservering.

 3. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de Nordhus Cabin vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.

 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

 
Artikel 4 - Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. Hierover kan huurder per mail contact opnemen met Nordhus Cabin.

 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 
Artikel 5 - Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail of post) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

 • Bij annulering >30 kalenderdagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom  verschuldigd.

 • Bij annulering 10 - 15 kalenderdagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.

 • Bij annulering vanaf 9 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd

 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele looptijd van de reservering. Indien huurder het gebruik van de accommodatie (wegens omstandigheden) eerder beëindigt dan de overeengekomen data heeft huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de kosten, tenzij anders overeengekomen.

 • Huurder kan een reservering alleen overdragen aan een andere persoon indien dit schriftelijk is overeengekomen met Nordhus Cabin en na het toesturen van de benodigde gegevens van een nieuwe huurder. Ook voor aanvullende gasten geldt dat in (schriftelijk) overleg kan worden gewijzigd.

 • Wanneer Nordhus Cabin de annulering wil weigeren of aanvullende voorwaarden wil stellen, bijvoorbeeld omdat het een afwijkende reservering betreft zonder recreatief karakter, dan behoudt Nordhus Cabin zich hier te allen tijde en zonder opgaaf van reden het recht toe.

 • Nordhus Cabin is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken

 
Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

 1. De sleutel is te verkrijgen door een code van het sleutelkastje op het terrein van Nordhus Cabin. Deze code ontvangt u per e-mail. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten en dient te sleutel retour gegeven te worden aan Nordhus Cabin. De sleutel van de vakantiewoning wordt door Nordhus Cabin in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van Nordhus Cabin. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.

 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we 24 uur voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op kosten van de huurder en is op risico van de huurder.

 3. Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning, wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borg. Ter controle kunnen wij de huurder vragen zich te legitimeren voordat de kopiesleutel wordt overhandigd.

 
Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Op de dag van aankomst kan de huurder de vakantiewoning vanaf 15:00 betrekken, tenzij anders overeengekomen.

 2. Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur;

 3. Mid-week: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur;

 4. Week: maandag vanaf 15:00 tot maandag 10.00 uur;

 5. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goede huurder te gedragen. Huurder en gasten dienen het personeel en andere gebruikers van het bospark te respecteren. Huurder dient geen overlast te veroorzaken en respect voor andermans (persoonlijke) eigendommen te hebben. Het Bospark IJsselheide is bedoeld voor recreatie. Agressie, in wat voor vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Vanaf 22.00 dient het stil te zijn op het bospark.

 6. Omdat de accommodatie van Nordhus Cabin zich bevindt op het terrein van bospark IJsselheide zijn eventuele aanvullende huisregels van het bospark van toepassing. Huurder is zelf verantwoordelijk om zich van deze regels op de hoogte te stellen.

 7. De vakantiewoning is rookvrij. In de Nordhus Cabin tuin en op het terras mag niet gerookt worden.

 8. Het bospark is autovrij. Het is niet toegestaan om de auto te parkeren bij de vakantiewoning.

 9. Drugsgebruik zijn niet toegestaan.

 10. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

 11. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

 12. Het is niet toegestaan om afval te laten slingeren in en om de vakantiewoning.

 13. De huursom is exclusief eindschoonmaak (60 euro) en huur bed- en linnengoed (25 euro per persoon). Dit wordt voor de gehele huurperiode in rekening gebracht. Eigen bed- en linnengoed meenemen is toegestaan.

 14. Het gebruik van water en elektra is inclusief, maar wij verzoeken hiermee spaarzaam om te gaan.

 15. Elektra is beperkt tot 3500 kW. Indien bijvoorbeeld de waterkoker, alle kachels en een föhn tegelijkertijd aan staan zal de elektriciteit uitvallen en dient de parkbeheerder dit te resetten. Om dit te voorkomen wordt gevraagd om geen gebruik te maken van meerdere energie-intensieve apparaten tegelijkertijd.

 16. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vier personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf,. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden. Hierbij wordt ook een boetebedrag van €100 ingehouden.

 17. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals andere meubels of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

 18. Het is niet toegestaan om feesten te organiseren in de vakantiewoning.

 19. Het is niet toegestaan om content van pornografische en/of seksuele aard te maken in en om de vakantiewoning.

 20. Indien huurder zich niet houdt aan de huisregels dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.Artikel  8 - Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade  

 

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de cabin, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en eventuele schade. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij Nordhus Cabin.

 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van Nordhus Cabin / Hattem / Wezep / Hattemerbroek. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur of nutsvoorzieningen.

 4. Nordhus Cabin is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 5. Nordhus Cabin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 6. Nordhus Cabin is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.

 7. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

 8. Indien de huurder en/of gasten overlast veroorzaken van welke aard dan ook of wangedrag vertonen dan kan Nordhus Cabin de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden en heeft de huurder geen recht op restitutie van de huurprijs. Er is in ieder geval sprake van overlast indien overige gebruikers of medewerkers van het bospark dit als zodanig kwalificeren.

 9. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   

 10. Het indienen van een klacht schort te betalingsverplichting niet op.Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

 • Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            

 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;

 • De koelkast schoon en leeg achter te laten;

 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;

 • De kussens van het tuinmeubilair in het tuinhuis te zetten ;

 • Vuilnisbakken te hebben geleegd. In het huisje staat een bak voor restafval. In het tuinhuisje staan drie bakken voor a. groenafval, b. glas en c. plastic/kunststoffen.

 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij Nordhus Cabin.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Nordhus Cabin aan huurder ter beschikking gestelde afbeeldingen, content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij Nordhus Cabin. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 3. Bij inbreuk komt Nordhus Cabin een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12 – bijzondere bepalingen

 1. Nordhus Cabin of een door Nordhus Cabin aangewezen partij heeft te allen tijde toegang tot de vakantiewoning bij noodgevallen of in het geval van reparaties. Indien mogelijk zal Nordhus Cabin dit vooraf aankondigen aan of afstemmen met de huurder.

 2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.


Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 2. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Nordhus Cabin is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Nordhus Cabin en betrokken derden 12 maanden.